Firma Tomáš Rys, Vřesová 679/11, 181 00 Praha, IČO: 60054948, DIČ: CZ7011184939, podnikající jako fyzická osoba, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen "prodávající")

Kupní smlouva:

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“). . Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) Nového Občanského zákoníku (dále jen "NOZ") vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek zaslat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit

Cena:

Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží ve výši 99,- Kč včetně daně. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Platební a dodací podmínky:

Kupující souhlasí s tím, že kupní cena jím bude uhrazena v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím České pošty, s. p. Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od přepravce.

Vrácení zboží:

Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží. Kupující odmítnuté zboží zašle jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku) na adresu sídla firmy (Tomáš Rys, Vřesová 11, 181 00 Praha 8). Náklady na přepravu nese kupující. Zboží musí být v původním stavu, bez známek používání, zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Za splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu do čtrnácti dnů na bankovní účet, který kupující oznámí prodávajícímu prostřednictvím e-mailu (e-mailová adresa: distribuce@clementi.cz)

Vady zboží a reklamace:

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Kupující je tímto uvědoměn, že nebudou uznány reklamace, kdy došlo k poškození zboží v důsledku nevhodného zacházení. Kupující bere na vědomí, že peněženka se nesmí nosit v zadní kapse kalhot ani na jiném místě, kde by mohla utrpět poškození vahou lidského těla nebo těžkých předmětů. Kožené výrobky se nesmějí trvale vystavovat vlivům vlhka, intenzivního světla nebo vysokých teplot. Reklamace nebude uznána u zboží poškozeného při přepravě (v tomto případě doporučujeme zásilku nepřevzít), a u opotřebování běžným používáním. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry. U odstranitelné závady provede zdarma opravu.

Ochrana osobních údajů:

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

nabuko opasek, opasek do riflí, kožený opasek, opasek do obleku, italský opasek, nabuko opasky, opasky do riflí, kožené opasky, opasky do obleku, italské opasky, nabuko pásek, pásek do riflí, kožený pásek, pásek do obleku, italský pásek, italská peněženka, peněženka z kůže, peněženky z kůže, značkové peněženky, značková peněženka